Ondersteuning

Persoonlijke begeleiding

Wij bieden jou persoonlijke begeleiding rondom jouw opleiding, bij de vakkenpakket- en beroepskeuze en op psycho-sociaal gebied. In het eerste leerjaar wordt er extra veel aandacht besteed aan deze begeleiding. Je zal na de basisschool namelijk moeten wennen aan een nieuwe groep leeftijdsgenoten, nieuwe vakken, nieuwe docenten, een nieuw gebouw en veranderende omstandigheden. We vinden het heel belangrijk dat je je op school prettig en veilig voelt en dat het goed met je gaat. Wij ondersteunen jou graag hierbij!

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Op het Dollard College wordt aandacht besteed aan LOB. LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en –begeleiding. De decanen hebben voor LOB een programma en lesmateriaal bedacht en de mentoren gaan hiermee samen met de leerlingen tijdens de LOB-lessen aan de slag. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van LOB-activiteiten:

  • In de derde klassen wordt er in de mentorlessen veel aandacht besteed aan de profielkeuze voor de bovenbouw van havo en vwo.
  • In februari organiseren de 3h/v-leerlingen een profielkeuze-avond voor de ouders.
  • Begin maart is er een studie-en beroepenvoorlichting door oud-leerlingen en verschillende hbo/wo-opleidingen voor h/v-leerlingen uit de derde tot en met de zesde klas.
  • Om zich te oriënteren op een beroep gaan de leerlingen van havo/vwo 4 een week op stage.
  • Voor 4 havo/5vwo wordt er in mei een toekomstdag georganiseerd.
  • In de examenklassen hebben veel leerlingen over hun toekomstplannen (vervolgopleiding, tussenjaar etc.) een gesprek met de decaan.
  • Leerjaar 4 vmbo neemt deel aan de vmbo Carrousel Groningen en Drenthe. Leerlingen brengen tijdens de laatste week van januari drie keer  een dagdeel een bezoek aan bedrijf in de omgeving. Ook schrijven ze in deze week hun sectorwerkstuk dat LOB gerelateerd is.
Antwoorden op je vragen

Zij zijn er voor jou

Je eerste contactpersoon voor vragen of hulp is je mentor. Hij/zij kan met jou praten over je cijfers, het leren, maar ook over hoe jij je voelt in de klas. Ook voor jouw ouders/verzorgers is de mentor het eerste aanspreekpunt. Naast het geven van zijn of haar eigen vak, geeft de mentor in de onderbouw mentorlessen. Tijdens de mentorlessen leer je bijvoorbeeld hoe je het leerwerk het beste kan aanpakken. In de derde klas zal de mentor je ook helpen door loopbaanoriëntatie- en begeleidingsuren (lob) te geven.

De taak van de schooldecaan is om jou als leerling (en de ouders/verzorgers) voor te lichten bij het kiezen van een onderwijssoort, vakkenpakket, profiel, vervolgopleiding en/of beroep. Om jou daarbij te helpen hebben de klassen het vak LOB met een programma dat door de decanen is opgesteld. Verder beschikt de decaan over een groot aantal hulpmiddelen in de vorm van voorlichtingsbrochures van mbo-, hbo- en universitaire opleidingen. Daarnaast heeft de decaan informatie over de studiefinanciering. Via het decanennetwerk blijven de decanen zo goed mogelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Oh ja, op donderdag geven de decanen geen les en zijn ze altijd bereikbaar in kamer C207.

Vestiging Pontis Winschoten heeft twee ondersteuningsteams: ondersteuningsteam vmbo en ondersteuningsteam havo/vwo. Het ondersteuningsteam bestaat vaak uit ondersteuningscoördinatoren, afdelingscoördinatoren en mentoren. De taak van het ondersteuningsteam is om de docenten te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen met problemen en een eventueel vervolgtraject voor de leerlingen in beeld te brengen.

Er kunnen zich situaties of problemen voordoen die jou zo direct raken en zo privé zijn, dat jij en/of je ouders/verzorgers niet meer weten hoe er mee om te gaan. Het kan zijn dat je dit liever niet bespreekt met een willekeurige medewerker van de school. Dan kan je aankloppen bij de vertrouwenspersonen. Zij helpen jou als je ergens mee zit en dat niet bij een ander kwijt kunt. De vertrouwenspersoon luistert, adviseert en onderneemt zo nodig verdere stappen. Maar dit laatste in principe nooit zonder toestemming van de betrokkenen. Voor bijzondere situaties is er een externe vertrouwenspersoon.

Leerlingen uit het eerste leerjaar kunnen (telefonisch) kennismaken met de sociaalverpleegkundige van de GGD Groningen. Ook kunnen ze voor informatie of hulp met betrekking tot gezondheid gebruik maken van het jongerenspreekuur op school. De sociaalverpleegkundige is het aanspreekpunt voor leerlingen voor alle zaken die te maken hebben met de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de leerlingen. De sociaal verpleegkundige vervult tevens de rol van ‘vertrouweling’.

Als je persoonlijke problemen hebt, bespreek je die in eerste instantie met je mentor. Als het je mentor niet lukt om ze met je op te lossen dan kunnen we je aanmelden bij onze schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker heeft de taak om problemen te voorkomen, te signaleren en/of te verhelderen, hulp te bieden en als het nodig is te verwijzen naar externe specialisten. 

Zodra je bent aangemeld bij schoolmaatschappelijk weker wordt er een hulpverleningscontract aangegaan. Binnen het Dollard College is er een samenwerkingsverband tussen leerlingbegeleiders, coördinatoren, mentoren, jeugdartsen, Lentis, netwerk jeugdhulpverlening en het maatschappelijk werk. Deze partijen hebben maandelijks een overleg.

Meer informatie?

In ons ondersteuningsprofiel staat nog veel meer over onze ondersteuning omschreven.

Bekijk het ondersteuningsprofiel