Over ons

Alle info die je nodig hebt!

Dit is Pontis

Kernwaarden

Onze 5 Kernwaarden
1. Veiligheid

Wij zorgen voor elkaar. Persoonlijke aandacht wordt georganiseerd.

2. Verbinden

Wij werken samen. Wij organiseren een structuur van samenwerken met elkaar en de wereld.

3. Ontdekken

Wij stimuleren zelfstandigheid. Van sturen naar steunen om jouw weg te vinden.

4. Ontwikkelen

Wij gaan voor groei. Wij dagen uit om het beste uit onszelf en elkaar te halen.

5. Gelijkwaardigheid

Wij zorgen voor elkaar. Persoonlijke aandacht wordt georganiseerd.

Persoonlijk contact

Wij vinden het heel belangrijk om goed met jou en jouw ouders te communiceren. Daarom organiseren wij verschillende contactmomenten per schooljaar. Aan het begin van het schooljaar is er een informatieve ouderavond. Dan ontvangen jouw ouders de eerste informatie van jouw mentor. Denk aan de jaarplanning en wat er tijdens het schooljaar van de leerling wordt verwacht. Jij en je ouder(s) worden ook uitgenodigd naar aanleiding van de tussenstanden of de rapporten. Samen praten we dan over de vooruitgang die jij maakt op school. Natuurlijk kunnen jij en je ouders het gehele jaar door contact opnemen met de mentor als dat nodig is.

Ik heb een klacht

Als jij een klacht hebt, dan kan je die met ons delen. Klachten worden in principe aangekaart bij en besproken met degene die het betreft. Maar een docent, coach of interne vertrouwenspersoon kan jou ook helpen bij problemen of vragen. Daarnaast kunnen ook de schoolleiding en de externe vertrouwenspersoon een rol spelen bij het zoeken naar een oplossing. Pas als blijkt dat een oplossing niet mogelijk is, kan een formele klacht worden ingediend. Meer informatie over onze klachtenregeling vind je hier. Ook is er meer informatie over dit onderwerp te vinden op de website van Stichting Onderwijsgeschillen.

Antwoorden op je vragen

Praat met ons mee

Wij hebben een leerlingenraad. De leerlingenraad komt op voor de belangen van leerlingen. De leerlingenraad overlegt regelmatig met de schoolleiding en bespreekt klachten en/of opmerkingen over medeleerlingen of personeel. Ieder jaar vinden er verkiezingen plaats waarvoor alle leerlingen zich kandidaat kunnen stellen. Wie weet zien wij jou ooit ook in onze leerlingenraad!

Onze school hecht grote waarde aan onze ouderraad. In deze raad worden ouders gehoord en adviezen gegeven. Daarnaast kunnen ouders voorstellen doen. Bijvoorbeeld om nieuwe boeken aan te schaffen voor in de mediatheek of om alle leerlingen een examencadeau te geven. Ook helpt de ouderraad mee bij het organiseren van thema-avonden. Zo helpen onze ouders mee aan een goed leer- en leefklimaat. Als je interesse hebt om ook onderdeel uit te maken van onze ouderraad, neem dan contact met ons op. Het heeft verscheidene voordelen om je aan te sluiten bij de ouderraad, denk aan: ontmoetingen met andere ouders, je voelt je meer betrokken bij wat er speelt op school, je loopt gemakkelijker door het gebouw en krijgt een kijkje in de keuken.

Het Dollard College vindt het belangrijk dat medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen inspraak hebben. Daarom heeft onze school een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad kan alle belangrijke onderwerpen bespreken met het bestuur. Voor een aantal belangrijke beslissingen met betrekking tot de school heeft het bestuur advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig.